โครงสร้าง / กำหนดการสอน


โครงสร้าง / กำหนดการสอน
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 3 (เพิ่มเติม)  รหัสวิชา ง22201
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561
โรงเรียนยางโกนวิทย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สัปดาห์ที่
หน่วย
แผนการเรียนรู้ที่
ชื่อแผนการเรียนรู้
สาระสำคัญ
ชม.
สื่อการสอน
1

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ (2 ชม.)
1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์และการสร้างเว็บไซต์
- ทดสอบก่อนเรียน
- ความเป็นมาของเว็บไซต์
- ความสำคัญของเว็บไซต์
- แนวโน้มการใช้เว็บไซต์ในอนาคต
1

- Power Point นำเสนอ
- ใบความรู้
21พค
2
2
โปรแกรมสำหรับการสร้างและการออกแบบเว็บไซต์
- โปรแกรมสำหรับการสร้างเว็บไซต์
- การออกแบบเว็บไซต์
1
- Power Point นำเสนอ
- ตัวอย่างโปรแกรม
- ใบความรู้
28พค
3
4มิย
2.การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม webpage maker  (16 ชม.)
1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม webpage maker
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม webpage maker
1
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม webpage maker
4
11มิย
- การติดตั้งโปรแกรม webpage maker
1
5
18มิย
2
ส่วนประกอบและการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น
- ส่วนประกอบของโปรแกรม

1
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 2 ส่วนประกอบและการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น
6
25มิย
- การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น
- การบันทึกชิ้นงาน
- การเปิดชิ้นงาน
- การแสดงตัวอย่าง
1
7
3
การจัดการข้อความ
- การแทรกข้อความ
- การจัดรูปแบบข้อความ
- การกำหนดการเคลื่อนไหวข้อความ
2
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 3 การจัดการข้อความ
2กค
8
9กค
9
16กค
4
การจัดการรูปภาพและตาราง
- การแทรกรูปภาพ
- การปรับแต่งรูปภาพ
- การแทรกตาราง
- การปรับแต่งตาราง
2
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 4 การจัดการรูปภาพและตาราง
10
23กค
11-12
6สค
5
การจัดการภาพเคลื่อนไหว
- การแทรกภาพเคลื่อนไหว
- การปรับแต่งภาพเคลื่อนไหว
2
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 5 การจัดการภาพเคลื่อนไหว
13-14
13,20สค
6
การจัดการเสียง
- การแทรกเสียง
- การปรับแต่งเสียง
2
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 6 การจัดการเสียง
15-16
27สค3กย
7
การจัดการวีดิโอ
- การแทรกวีดิโอ
- การปรับแต่งวีดิโอ
2
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 7 การจัดการวีดิโอ
17-18
8
การเชื่อมโยง
- การเชื่อมโยงภายใน
- การเชื่อมโยงภายนอก
2
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 8 การเชื่อมโยง
10,17กย
19-20
3.การเผยแพร่เว็บไซต์(2 ชม.)
1
การเผยแพร่เว็บไซต์
- การเผยแพร่เว็บไซต์
- ทดสอบหลังเรียน / ประเมินผล
2
- ใบความรู้
24กย
1ตค
20
3
11


20
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น