วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Webpage Maker


     องค์ประกอบของเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม  Webpage Maker รายวิชา คอมพิวเตอร์ (สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีจำนวน  8  เล่ม ดังนี้
           เล่มที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม webpage maker
           เล่มที่ 2 ส่วนประกอบและการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น
           เล่มที่ 3 การจัดการข้อความ
           เล่มที่ 4 การจัดการรูปภาพและตาราง
           เล่มที่ 5 การจัดการภาพเคลื่อนไหว
           เล่มที่ 6 การจัดการเสียง
           เล่มที่ 7 การจัดการวิดีโอ
           เล่มที่ 8 การเชื่อมโยง